VIDEONOVĒROŠANAS POLITIKA

11.06.2024.

1. DEFINĪCIJAS

Uzņēmums:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PREMIER RESTAURANTS LATVIA”

Reģistrācijas Nr.40003189347

Duntes iela 6, Rīga, LV-1013

e-pasts: [email protected]

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija [email protected]
Restorāns:Jebkurš “McDonald`s” restorāns, ko pārvalda Uzņēmums
Klients:Jebkura fiziska persona, kas iekļūst kādā no restorāniem uzstādīto slēgtās videonovērošanas kameru redzamības zonā.

2. NOLŪKS

Šīs videonovērošanas politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir:
2.1. Uzlabot Uzņēmuma darbinieku un viņu personīgo mantu drošību;
2.2. Uzlabot Klientu un viņu personīgo mantu drošību;
2.3. Aizsargāt Uzņēmuma īpašumu, kā arī Uzņēmuma darbinieku un Klientu īpašumu;
2.4. Nodrošināt Klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Videonovērošanas kameru izmantošanas tiesiskais pamats ir Uzņēmuma leģitīmās intereses. Leģitīmo interešu analīzi var pieprasīt, rakstot uz e-pastu [email protected].

3. VIDEONOVĒROŠANA Restorānos

3.1. Uzņēmums savos restorānos ir uzstādījusi tik daudz videonovērošanas kameru, cik nepieciešams, lai sasniegtu šīs Politikas mērķi, kas izklāstīts iepriekš 2.punktā.
3.2. Šīs Politikas nolūkos, videonovērošanas kamerām ir redzamība Restorāna virtuves zonā, vestibilā, kases zonā, aizmugurējā koridorā un veikala vadītāja telpā, kā arī citās iekštelpās, ja tas nepieciešams šīs Politikas mērķa sasniegšanai. Restorānos, kuros darbojas McDrive™ vai McWalk™ vai kuros ir terases, videonovērošanas kamerām var būt redzamība arī ierobežotās platībās ārpus restorāna, ja šāda redzamība ir nepieciešama šīs Politikas mērķu sasniegšanai.
3.3. Gadījumā, ja Uzņēmums atver jaunu Restorānu, šādā Restorānā uzstādītajai videonovērošanas sistēmai jāatbilst šī 3.punkta noteikumiem.

4. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

4.1. Videonovērošanas ierakstos tiek apkopoti šādi Klientu personas dati:
4.1.1. Seja;
4.1.2. Fiziskais izskats;
4.1.3. Atrašanās vietas dati.
4.2. Videonovērošanas ierakstos var būt redzami šādi datu avoti:
4.2.1. Automašīnu numura zīmes;
4.2.2. Personu apliecinošie dokumenti;
4.2.3. Veiktie pasūtījumi un iegādātie produkti.
4.3. Videonovērošanas ierakstos iegūtos personas datus uzglabā digitāli katrā restorānā, datora cietajā diskā 7 (septiņas) dienas, bez piekļuves iespējām jebkuram veikala darbiniekam, tostarp veikala vadītājam, un pēc tam tiek automātiski dzēsti vai pārrakstīti, izmantojot standarta MS Windows funkcionalitāti.
4.4. Dators, kurā ir redzamas videonovērošanas kameru tiešraides atskaites, atrodas atsevišķā telpā, kas nav vispārpieejama sabiedrībai un visiem darbiniekiem. Šis dators ir aizsargāts ar paroli, un tā parole ir zināma tikai veikala vadītājam, kas atbild par konkrēto Restorānu, un IT nodaļas vadītājam.
4.5. Restorāna iekštelpas, kā arī tuvākā āra teritorija tiek marķēta ar brīdinājuma zīmēm par to, ka tiek veikta videonovērošana un ka var tikt vākti datu subjekta personas dati.
4.6. Gadījumā, ja Restorānā vai Restorāna pieguļošajā teritorijā notiek kāds incidents, kas tiek fiksēts videonovērošanas kameru ierakstos, un šāda incidenta rezultātā, lai aizsargātu Uzņēmuma, tā darbinieku un/vai Klientu likumīgās intereses, var rasties pamatota nepieciešamība saglabāt videonovērošanas kameru ierakstus ilgāku laika periodu nekā šīs Politikas 4.3.punktā noteikto termiņu, bet ne ilgāk, kā nepieciešams apstrādes mērķu sasniegšanai. Šādam ierakstam izveido atsevišķu digitālo datni saskaņā ar Uzņēmuma iekšējām vadlīnijām par videonovērošanas ierakstu pieprasīšanas procesu un tas tiek uzglabāts tik ilgi, kamēr tiek atrisināts konkrētais incidents. Personai, kura ir ieinteresēta iegūt un kurai ir pamatots iegūt videonovērošanas ierakstu, kā arī personai, kura vēlas iebilst pret apstrādi, pieprasīt savu datu dzēšanu, jāiesniedz attiecīgs pieprasījums Uzņēmuma Datu aizsardzības pārstāvim uz e-pastu [email protected]. Apstrādājot jūsu personas datus, Uzņēmums ievēro visus piemērojamos likumus un noteikumus. Ja tomēr konstatējat, ka Jūsu personas datu apstrāde ir pretrunā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā savu tiesību un interešu aizsardzībai.
4.7. Šīs Politikas 4.6.punktā minētie incidentu ieraksti tiek koplietoti saskaņā ar noteikumiem, kas definēti Uzņēmuma iekšējās vadlīnijās par videonovērošanas ierakstu pieprasīšanas procesu.
4.8. Šīs Politikas 4.6.punktā minētie incidentu ieraksti var tikt nodoti trešajām personām, piemēram, apdrošināšanas sabiedrībām, apsardzes pakalpojumu sniedzējiem, un citām personām un uzņēmumiem, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu Uzņēmuma, tā darbinieku un/vai Klientu likumīgās intereses. Tomēr Uzņēmums dalās ar šādiem incidentu ierakstiem, minimizējot šajos ierakstos ietverto personas datu apjomu, piemēram, katrā atsevišķā gadījumā izpludinot to personu sejas, automašīnu numura zīmes un citas ķermeņa daļas un priekšmetus, kas satur personas datus, kuras nav piedalījušās konkrētajā incidentā, un kuru personas dati nav nepieciešami Uzņēmuma, tā darbinieku un/vai Klientu likumīgo interešu aizsardzībai.
4.9. Neskarot šīs Politikas 4.8.pantā noteiktos ierobežojumus attiecībā uz videonovērošanas ierakstu koplietošanu ar trešajām personām, pēc policijas vai citas pirmstiesas izmeklēšanas institūcijas, vai citu valsts kompetento iestāžu rakstiska pieprasījuma saņemšanas Uzņēmums dalās ar videonovērošanas ierakstiem pēc šo iestāžu pieprasījuma, neierobežojot tajā iekļauto personas datu apjomu, jo šādi dati var būt nepieciešami šo pilnvaroto iestāžu likumīgiem mērķiem.
4.10. Gadījumā, ja Klients izmanto savas datu subjekta tiesības uz datu pieejamību, Uzņēmums sniedz Klientam šādus datus pieprasītajā apjomā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas, ja šāds pieprasījums ir iesniegts 4.3.punktā noteiktajā datu glabāšanas termiņā. Citu datu subjektu personas dati šādā Klientam sniegtajā videoierakstā tiek izpludināti.

5. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

5.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) Klients var iesniegt pieprasījumu par piekļuvi saviem personas datiem, un pieprasījums var ietvert arī videonovērošanas kameru attēlu izpaušanu (datu subjekta piekļuves pieprasījums). Uz datu subjekta piekļuves pieprasījumu attiecas tajā laikā un vietā spēkā esošajos tiesību aktos paredzētie nosacījumi, un datu subjekta piekļuves pieprasījums ir jāiesniedz rakstiski.
5.2. Papildus datu subjekta tiesībām piekļūt videonovērošanas kameru ierakstiem, Klients var arī pieprasīt dzēst, vai arī iebilst pret savu personas datu apstrādi vai ierobežot to apstrādi.
5.3. Lai Uzņēmums varētu atrast attiecīgos videonovērošanas kameru ierakstus, visos pieprasījumos jānorāda pieprasāmā videonovērošanas kameras ieraksta datums un laiks, vieta, kur ieraksts tika veikts, un, ja nepieciešams, informācija, kas identificē konkrēto personu.
5.4. Uzņēmums patur tiesības aizsegt trešās personas un vai viņu identificējošu informāciju, kad Uzņēmums to uzskata par nepieciešamu, nododot videonovērošanas kameru ierakstus datu subjektam pēc datu subjekta piekļuves pieprasījuma.
5.5. Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā kā datu aizsardzības uzraudzības iestādei Latvijā, ja viņš/viņa jūt nepieciešamību to darīt.